Zapewnienie godnych warunków pracy w Polsce

Projekty realizowane ze wsparciem Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu "Dialog Społeczny – Godna Praca"

Podstawowe informacje o projekcie


Beneficjent projektu: Rada OPZZ Województwa Dolnośląskiego
Partnerzy:
- Zachodnia Izba Gospodarcza ZIG
- Rada OPZZ Województwa Małopolskiego
- Rada OPZZ Województwa Opolskiego

Czas trwania: 15.02.2020- 15.08.2021

Grant

Godna praca jest zarówno uniwersalnym problemem globalnym jak i kluczowym celem do osiągnięcia zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju.

Istnieją jednak liczne trudności we wdrażaniu programu godnej pracy. Wyzwania te obejmują między innymi bezrobocie wśród młodych, pracę dzieci, pracę przymusową, dyskryminację, brak praw pracowniczych, nierówność płci i nieodpowiednią ochronę socjalną. Projekt ten ma na celu uwzględnienie ekonomicznego, społecznego i środowiskowego wymiaru zrównoważonego rozwoju, ponieważ miejsca pracy łączą ludzi ze społeczeństwem, gospodarką i środowiskiem. Tam, gdzie miejsc pracy jest mało, tam obserwuje się mniejszy wzrost, mniejsze poczucie bezpieczeństwa i gorszy rozwój gospodarki.

Tworzenie godnych miejsc pracy ma kluczowe znaczenie dla eliminacji ubóstwa i stanowi podstawę dla sprawiedliwej,integracyjnej i trwałej transformacji gospodarczej. W całej Europie pracownicy bardzo często muszą pracować w bardzo złych warunkach. Brak godnych warunków pracy jest głównym problemem w wielu sektorach gospodarki. Ma to szkodliwy wpływ na ogólne samopoczucie pracowników. Godne warunki pracy zgodne ze standardami bezpieczeństwa można osiągnąć tylko wtedy, gdy zagwarantowane jest prawo pracowników do udziału w podejmowaniu decyzji.

Projekt ma na celu stworzenie silnej współpracy transgranicznej i międzyregionalnej pomiędzy organizacjami oraz zapewnienie realizacji praw pracowników i stworzenie bezpiecznego miejsca pracy. Obejmuje on szereg działań zgodnych z Agendą na Rzecz Godnej Pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy i służy jej lepszej realizacji. W ramach tego projektu promowane będzie środowisko pracy, które jest produktywne, sprawiedliwe, bezpieczne i obejmuje ochronę socjalną dla rodzin pracowników, bogate możliwości rozwoju osobistego, zwiększoną możliwość uczestnictwa w procesie decyzyjnym oraz równe szanse i równe traktowanie kobiet i mężczyzn.

Cele projektu:

• większa liczba pracowników i przedsiębiorstw które poprawiły warunki pracy
• ustanowienie sieci między liderami ze związków zawodowych, organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych dlawymiany najlepszych praktyk w zakresie zagwarantowania godnych warunków pracy
• zgromadzenie wiedzy i doświadczeń w zakresie gwarantowania odpowiednich warunków pracy
• zwiększenie kompetencji i zdolności pracowników do osiągnięcia realizacji ich praw pracowniczych,
• ułatwienie wymiany pomysłów między Norwegią a Polską w celu zapewnienia standardów godnych warunków pracy
• zwiększenie świadomości zainteresowanych stron na temat godnych warunków pracy, edukowanie pracowników