Zapewnienie godnych warunków pracy w Polsce

Projekty realizowane ze wsparciem Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu "Dialog Społeczny – Godna Praca"

Informacja nt. przeprowadzonych warsztatów

W okresie od 26 maja do 14 czerwca 2021 przeprowadzono serię 3 warsztatów nt. wdrażania programu godnej pracy w ramach projektu “Ensuring Decent Working Conditions in Poland”

Informacja nt. przeprowadzonych warsztatów

Każde spotkanie podzielone zostało na dwa następujące moduły:

Pierwszy dzień warsztatu dotyczył zapoznania się i omówienia norweskich rozwiązań, doświadczeń i praktyki, w szczególności z zakresu:

  • godnej pracy i dialogu społecznego,
  • mechanizmów dialogu społecznego w obszarze polityki bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • równowagi między życiem zawodowym a prywatnym,
  • stresu i jego wpływu na pracę,
  • partycypacji pracowniczej.

Uczestnicy warsztatów zapoznali się z prezentacjami przygotowanymi przez ekspertów norweskich, którzy w swych wystąpieniach poruszali wiele kwestii z zakresu dialogu społecznego i jego wpływu na budowanie zasad godnej pracy w Norwegii.

Podawano wiele konkretnych przykładów rozwiązań prawnych, a także praktycznych, które doprowadziły do stworzenia tzw. nordyckiego modelu państwa dobrobytu, opartego m.in. na partnerskim i równym dialogu społecznym.

Drugi dzień warsztatów poświęcony był analizie godnej pracy w oparciu o polskie doświadczenia i przepisy. W ramach spotkania przedstawiono:

  • zasady prowadzenia dialogu społecznego na poziomie centralnym, ponadzakładowym i zakładowym oraz jego wpływ na wdrażanie haseł godnej pracy,
  • możliwości godzenia życia zawodowego z życiem prywatnym,
  • polski model partycypacji pracowniczej w kontekście krajowych rozwiązań prawnych, a także postulatów legislacyjnych.

 

W ramach tego modułu uczestnicy szczegółowo poznali rozwiązania prawne, a także praktykę funkcjonowania dwustronnych, jak i trójstronnych rozmów w Polsce w obszarze wdrażania idei godnej pracy.

Uczestnicy dokonali również porównania obydwu modeli: norweskiego i polskiego. Proponowano wiele rozwiązań, które w ocenie uczestników mogłyby znaleźć swe miejsce w prawie pracy, a także dokonano oceny poszczególnych doświadczeń norweskich w kontekście naszych praktyk negocjacyjno-prawnych, a także innego umiejscowienia prawnego, politycznego, historycznego, jak i społecznego.

Pliki do pobrania