Zapewnienie godnych warunków pracy w Polsce

Projekty realizowane ze wsparciem Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu "Dialog Społeczny – Godna Praca"

ISDE - Improved social dialogue in education (Lepszy dialog społeczny w edukacji)

Partnerzy:
- Skolenes landsforbund (partner 1)
- Rada OPZZ Województwa Małopolskiego (partner 2)
- Rada OPZZ Województwa Opolskiego (partner 3)
- Zachodnia Izba Gospodarcza Pracodawcy i Przedsiębiorcy (partner 4)

ISDE - Improved social dialogue in education (Lepszy dialog społeczny w edukacji)

Czas trwania: 04.12.2019 do 31.03.2022

Opis projektu:

Ideą projektu jest zainicjowanie dyskusji na temat tego, jak norweski model dialogu społecznego w edukacji może zostać zaadoptowany i wprowadzony do polskiego środowiska.

Celem jest przedstawienie norweskiego modelu dialogu społecznego szerokiej grupie partnerów społecznych i wprowadzenie różnych pomysłów związanych ze szkolnictwem do miejsc pracy. Chcielibyśmy wypracować założenia krajowej strategii rozwoju dialogu społecznego w edukacji na podstawie opracowanych strategii wojewódzkich. Działanie koncentruje się na podnoszeniu kwalifikacji uczestników dialogu społecznego w Polsce w odniesieniu do specyficznych potrzeb sektora edukacji.

Projekt powinien również pomóc w ulepszeniu polskiego systemu szkoleniowego przez wykorzystanie norweskiego doświadczenia. Dialog społeczny w Polsce jest słaby, dwu i trójstronne komisje są nieskuteczne, partnerzy społeczni są podzieleni, nawet nauczyciele z różnych związków zawodowych nie są zjednoczeni.

Nauczyciele często strajkują, są niedoceniani i zarabiają niewiele. Cierpi cały system. Ponadto system szkoleń nie jest zbyt silny. Przedstawiciele sektora edukacji powinni być przeszkoleni i posiadać kwalifikacje do uczestnictwa w negocjacjach i komunikacji. Chcielibyśmy dowiedzieć się od norweskiego partnera, jak działa dialog społeczny i system szkoleń w tej dziedzinie w Norwegii, a następnie zastosować niektóre z tych rozwiązań w Polsce.

Głównymi beneficjentami projektu będą uczestnicy wydarzeń projektu, którzy otrzymają podstawową wiedzę i zapoznają się z dobrymi praktykami płynącymi z Norwegii. Nauczą się, jak wprowadzić te najlepsze rozwiązania w swoim środowisku pracy. Zdobyta wiedza i najlepsze praktyki zostaną wykorzystane przez ekspertów do przygotowania strategii. Wspólnie z norweskimi ekspertami opracujemy unikalny program szkoleniowy, który zostanie przetestowany podczas szkoleń krajowych, a następnie będzie mógł zostać wykorzystany do przyszłych szkoleń dla partnerów społecznych. 20- miesięczny projekt, ma na celu podniesienie kwalifikacji, wiedzy i umiejętności co najmniej 60 polskich partnerów społecznych z 3 województw (dolnośląskiego, małopolskiego, opolskiego) na temat skutecznego dialogu społecznego w edukacji z wykorzystaniem modelu norweskiego.

Inne cele szczegółowe:

1. promocja i dostosowanie norweskiego modelu współpracy w ramach dialogu społecznego w edukacji na podstawie kompleksowej diagnozy polskiej praktyki
2. Wzmocnienie polsko-norweskiej współpracy i wymiany najlepszych praktyk w dziedzinie dialogu społecznego w edukacji
3. Osiągnięcie korzyści dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego dzięki holistycznemu, długoterminowemu i przejrzystemu podejściu do dialogu społecznego w edukacji
4. Promowanie idei krajowej strategii rozwoju dialogu społecznego w edukacji dla Polski.

Projekt zwiększy zdolność partnerów społecznych z 3 polskich województw do uczestnictwa w trójstronnym i dwustronnym dialogu społecznym w edukacji poprzez transfer najlepszych praktyk z Norwegii. Nasze projekty budowania zdolności zwiększą możliwość partnerów społecznych do uczestnictwa w dialogu społecznym na szczeblu krajowym i unijnym.

Grupy docelowe:
• Bezpośrednie grupy docelowe: przedstawiciele związków zawodowych (OPZZ i organizacje członkowskie) i organizacji pracodawców (ZIG). Projekt skierowany jest w szczególności do przedstawicieli związków zawodowych zaangażowanych w komitety dialogu społecznego;
• Pośrednie grupy docelowe - inne zainteresowane strony: władze lokalne i krajowe, ogół społeczeństwa, organizacje pozarządowe, struktury na poziomie regionalnym: organizacje polskich pracodawców, 16 wojewódzkich rad OPZZ

Zrealizowany plan projektu:

1. Spotkanie rozpoczynające projekt - spotkanie online zorganizowane w dniu 15.09.2020 r. W spotkaniu wzięło udział 13 uczestników.  10 przedstawicieli polskich partnerów, 2 osoby z Partnera Norweskiego oraz polski ekspert. Na spotkaniu przedstawiono założenia projektu, jego cele szczegółowe oraz planowane rezultaty. Omówiono również zmiany wynikające z pandemii COVID-19, w szczególności przesunięcia w harmonogramie projektu. Ze względu na panującą pandemię spotkanie nie mogło odbyć się na żywo, dlatego zdecydowano się na zorganizowanie spotkania on-line.

2. Warsztaty w Polsce (2 sesje x 20 osób w każdym z 3 województw)- Pierwsza seria warsztatów podnoszących kompetencje w zakresie efektywnego uczestnictwa w dialogu społecznym w ramach projektu "ISDE-Improved social dialogue in education" odbyła się w dniach 21-22.09.2020 r. w Poroninie (grupa małopolska) oraz 23-24.09.2020 r. (grupa dolnośląska) i 25-26.09.2020 r. (grupa opolska) w Jeleniej Górze. Prowadzącą spotkanie była Joanna Pankowska. Każda grupa warsztatowa liczyła 20 osób. Podczas warsztatów uczestnicy dzielili się swoimi dotychczasowymi doświadczeniami związanymi z uczestnictwem w dialogu społecznym. Prowadząca przedstawiła grupom norweski model dialogu społecznego w edukacji i wnioski z niego płynące dla Polski. W drugim dniu warsztatów trenerka skupiła się na komunikacji w praktyce. Druga seria warsztatów podnoszących kompetencje w zakresie efektywnego uczestnictwa w dialogu społecznym w ramach projektu odbyła się w dniach 31 maja - 1 czerwca 2021 r. w Poroninie (grupa małopolska), 6-7 czerwca 2021 r. w Brennej (grupa opolska) oraz 9-10 czerwca 2021 r. w Szklarskiej Porębie (grupa dolnośląska). Większość uczestników warsztatów to te same osoby, które brały udział w pierwszym cyklu.

3. Opracowanie strategii rozwoju dialogu społecznego - opracowano strategię podnoszenia poziomu dialogu społecznego w edukacji w Polsce. Ekspert opracowujący strategię wykorzystał wnioski i rekomendacje z poprzednich zadań projektowych, w tym w szczególności ze szkoleń przeprowadzonych w 3 województwach podczas 2 sesji.

4. Szkolenia w Polsce (3 województwa x 1 sesja x 3 dni)- zorganizowano 3 trzydniowe szkolenia dla partnerów z województw: dolnośląskiego, małopolskiego i opolskiego w dniach 12-14.01.2022 r. w Poroninie, 20-22.01.2022 r. w Miłocinie, 18-20.02.2022 r. w Brennej . Zadanie to zastąpiło realizację wizyty studyjnej, która nie mogła się odbyć ze względu na panującą pandemię. Wnioskodawca był w kontakcie z partnerem norweskim, który wyznaczył eksperta do udziału w realizacji zadania. Każde szkolenie obejmowało wykład online eksperta norweskiego na temat systemu edukacji w Norwegii oraz sesję pytań. W każdym szkoleniu uczestniczyło 20 osób.

5. Seminarium podsumowujące w Polsce - W dniach 10-11.03.2022 r. odbyło się seminarium podsumowujące projekt. W związku z informacją otrzymaną od partnera norweskiego, który nie mógł uczestniczyć w seminarium, wnioskodawca zwrócił się do operatora projektu o przedłużenie seminarium do dwóch dni. Na seminarium podsumowano wszystkie działania projektowe, przedstawiono omówioną strategię, określono dalsze działania w ramach wzajemnej współpracy oraz wskazano kierunki dalszego rozwoju dialogu społecznego w edukacji.  W seminariach wzięło udział łącznie 41 osób.

Inne działania rozciągnięte na cały okres realizacji:

Podnoszenie świadomości - publikowanie informacji o istnieniu projektu i informowanie zainteresowanych stron o postępach projektu w trakcie jego trwania. Narzędzia: strona internetowa, wykorzystanie istniejących sieci (hiperłącza na stronach partnerów projektów wcześniej wdrożonych przez lidera projektu, organizacje członkowskie OPZZ), komunikacja z określonymi organizacjami realizującymi projekty badające podobne tematy

Rozpowszechnianie wyników i wkładu programu oraz wkładu norweskiego partnera w osiągnięte wyniki: w trakcie trwania projektu i po jego zakończeniu. Narzędzia: strona internetowa, wydrukowane strategie. 

Oczekiwany wynik:
Lepszy dialog społeczny i współpraca

Oczekiwane rezultaty:
1. Podwyższone kwalifikacje, rozwinięta wiedza i umiejętności co najmniej 60 polskich partnerów społecznych z 3 województw

2. Opracowanie narzędzi współpracy w ramach dialogu społecznego z wykorzystaniem modelu norweskiego i diagnozy polskiej praktyki

3. Wzmocnienie polsko-norweskiej współpracy w dziedzinie dialogu społecznego w zakresie wymiany najlepszych praktyk edukacyjnych

4. Korzyści dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego wynikające z całościowego, długoterminowego i przejrzystego podejścia do dialogu społecznego w edukacji

Pliki do pobrania